**...** สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 5 คน



   
หัวข้อที่ 79 - 91 
จาก 1884 หัวข้อ [ 145 หน้า ]
   3 4 5 6 7 8 9 10 11  
< หน้าก่อน   หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน อังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2560
ชาวบ้าน ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 400 คน รวมตัวคัดค้านการสร้างเตาเผาชีวมวลหรือเตาเผาขยะไฟฟ้า เกรงเกิดปัญหามลพิษโดยจุดสร้างห่างจากโรงเรียนเพียง 2 กม. เผยมีการเร่งสร้างเร่งทำประชาพิจารณ์โดยไม่เคยนำชาวบ้านไปศึกษาดูงานให้ทราบถึงผลเสียหรือผลดี ด้านนายก อบต. เผยอาจประชาสัมพันธ์น้อยทำให้ทางชาวบ้านไม่เข้าใจถึงประโยชน์ โดยจัดพื้นที่ชี้แจงแต่ชาวบ้านไม่เข้าร่วมรับฟัง
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน จันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเผยผลการศึกษาโซ่อุปทานสินค้ากล้วยแบบเจาะทุกมิติ แนะควรยกระดับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ พร้อมดันกล้วยไทยบุกตลาดโลก ชี้ทิศทางออเดอร์ส่งออก ยังสดใส ย้ำควรเพิ่มการอำนวยความสะดวกในการส่งออก ควบคุมการตรวจสอบสารตกค้าง และการออกหนังสือรับรองสุขอนามัย รวมทั้งปรับปรุงกรรมวิธีการตรวจสอบอย่างรวดเร็วให้เป็นที่ยอมรับของประเทศผู้นำเข้า รวมถึงเร่งส่งเสริมการค้า และประชาสัมพันธ์สินค้ากล้วยไทยในต่างประเทศให้มากขึ้น
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน จันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการออกแบบ และเป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในกลุ่มสินค้าของขวัญ ของใช้ในบ้าน กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ แฟชั่นและเครื่องหนังเข้าร่วมงาน “STYLE” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยยกระดับและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้ในระดับสากล
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน จันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560
กระทรวงแรงงานเดินหน้ายกระดับแรงงานไทย สู่ยุค “Thailand 4.0” หวังเพิ่มขีดความสามารถและการแข่งขันระดับโลก สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปี ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มุ่งเน้นผลิตและพัฒนามาตรฐานแรงงานไทยให้มีประสิทธิภาพสูง มีทักษะที่หลากหลาย มีมาตรฐานฝีมือเป็นสากล ให้สามารถรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน จันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560
สรรพสามิตสาขาเชียงใหม่ เผยจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเข้มราคาตามแหล่งซื้อขายต่างๆ หลัได้รับการร้องเรียนว่ามีการกักตุนสินค้า เพื่อนำสินค้าไปจำหน่ายในราคาที่สูงกว่าปกติ หลังออกกฎหมายภาษีสรรพสามิตเก็บภาษีเหล้า-บุหรี่เพิ่มขึ้น พร้อมเตือนร้านค้าอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคา หากพบจะดำเนินการกฎหมาย
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน จันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน Medical Book Day ครั้งที่ 13 มหกรรมหนังสือทางการแพทย์และหนังสือทั่วไป ระหว่างวันที่ 2 – 8 ตุลาคม 2560 ณ ชั้น 1และ 2 รวมถึงลาน Skywalk อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน จันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ 10 ประเทศ มีมติเห็นชอบรับรองการกำหนด มาตรการด้านสุขอนามัยพืช ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อการทําการเกษตรอย่างยั่งยืนในภูมิภาค พร้อมขับเคลื่อนนโยบายประมงอาเซียน โดยเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพประชุมในปีถัดไป
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน จันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จัดการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน “โรงเรียนปลอดขยะสัญจร” ระดับภูมิภาค ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน สนอง “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” สู่การปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ”
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน จันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560
ยอดผู้สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ รวม 108,567 คน โดยทุกภาคส่วนพร้อมร่วมแสดงพลังความจงรักภักดี พิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 26 ตุลาคม 2560
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560
จังหวัดลำพูนมุ่งส่งเสริม แก้ไขจุดเสี่ยงและจุดอันตราย ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุให้ลดลงจากเดิมในปีที่ผ่านมา เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึก รักความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เฝ้าระวังและเตือนภัยจุดเสี่ยงให้กับประชาชน เพื่อการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 5] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิตอล มช. ร่วมกับภาครัฐและเอกชน เปิดตัว แอพพลิเคชั่น "CM All" พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวอัจฉริยะ สามารถเข้าถึงข้อมูลร้านอาหาร ที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ก้าวไปสู่ความเป็น Smart City ภายใต้โครงการนำร่องเศรษฐกิจดิจิตอลเชียงใหม่
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี คว้ารางวัลกินรียอดเยี่ยม ประเภทแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการเพื่อการเรียนรู้ ในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560
แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชาด้านการปราบปรามยาเสพติดพื้นที่ชายแดนภาคเหนือให้ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 พร้อมสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามายังในพื้นที่อำเภอชายแดนและพื้นที่ตอนใน ที่ต่อเนื่องของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่และเชียงราย
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 4] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      ตำรวจใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมงในการสอบปากคำสามีพยาบาลวัย 50 ปีที่ตกเป็นผู้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 127]
    เชียงใหม่เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “เชียงใหม่ฮาลาล ทัวร์ริซึ่ม โดยรวบรวมฐานข ... รับฟังเสียง [ฟัง 106]
    ตำรวจภาคห้าจับหนุ่มใหญ่ใช้รถยนต์หรูตะเวนลักทรัพย์ตามบ้านเรือนทั่วเชียง ... รับฟังเสียง [ฟัง 105]
    ผลความคืบหน้าการดำเนินการในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 104]
    ชาวบ้านจิตอาสาทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่สมัครเข้าอบรมเป็นหมอดินอ ... รับฟังเสียง [ฟัง 104]
    งานถนนคนเดินเชียงใหม่คึกคักนักท่องเที่ยวเดินเดินจับจ่ายซื้อสินค้าที่ระ ... รับฟังเสียง [ฟัง 104]
    เชียงใหม่สภาพอากาศหนาวเหน็บ ยอดดอยอินทนนท์อุณหภูมิลดลง 3 องศาเซลเซียส ... รับฟังเสียง [ฟัง 102]
    ผวจ.ชม. ตรวจเยี่ยมหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่โดยปศุสัตว์จังหวัด ออกหน่วยฉ ... รับฟังเสียง [ฟัง 100]
    เร่งทดสอบเติมสารเร่งการตกตะกอนลงคูเมือง หวังคืนน้ำใสให้กับคูเมืองก่อนเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 99]
    พบศพหญิงสาวถูกฆ่าเผานั่งยางเสียชีวิตในสวนมะม่วง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเช ... รับฟังเสียง [ฟัง 98]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved